Εφημερίδα Κοινωνική

Προθεσμίες για απάντηση αιτημάτων πολιτών – Πώς θα νικήσετε τη γραφειοκρατία

 Breaking News

Προθεσμίες για απάντηση αιτημάτων πολιτών – Πώς θα νικήσετε τη γραφειοκρατία
21 Νοεμβρίου 2015

Το δικαίωμα να τύχουμε απάντησης στα αιτήματα που υποβάλουμε προς τη δημόσια διοίκηση και η έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών μας, αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματά μας ως πολίτες, το οποίο μάλιστα έχει κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα. Συγκεκριμένα το άρθρο 10, παρ. 3, του Συντάγματος αναφέρει ότι η αρμόδια υπηρεσία ή Αρχή, υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως ο νόμος ορίζει.

Επίσης, η υποχρέωση της διοίκησης για έγγραφη απάντηση στα αντίστοιχα αιτήματα των πολιτών εντός ορισμένης προθεσμίας, ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 4, του Ν.2690/1999, το οποίο σχετίζεται με την «πρόσβαση σε έγγραφα» και μεταξύ άλλων ορίζει πως κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων.

Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, οι ΟΤΑ (α΄και β΄βαθμού – δήμοι και περιφέρειες αντίστοιχα) και τα ΝΠΔΔ, όταν υποβάλλονται αιτήσεις (πρωτοκολλημένες), οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία 50 ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες.

Αν στο αίτημα εμπλέκονται περισσότερες από δύο υπηρεσίες, τότε η προθεσμία απάντησης φτάνει τις 60 ημέρες. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε 3 ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να το γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο.

Σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα όπως νόμος ορίζει (άρθ. 5 παρ. 13 του Ν. 1943/1991). Αναφορικά με την αποζημίωση, τους παραπάνω νόμους συμπληρώνει ο νόμος 3230/2004 περί καθιέρωσης συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. Με τον νόμο αυτό καθορίζονται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης. Αυτά είναι το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση και οι συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση. Η αίτηση υποβάλλεται είτε στην αρμόδια Επιτροπή της οικείας περιφέρειας, είτε στην Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μέσα σε (60) εξήντα ημέρες από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης του πολίτη ή την οριστική απάντηση στο αίτημά του.

Η Επιτροπή που λειτουργεί στο ΥΠΕΣΔΔΑ, σε λογικά πλαίσια, εξετάζει τις αιτήσεις για καταβολή χρηματικού ποσού λόγω μη τήρησης προθεσμίας, για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων και οι Επιτροπές που λειτουργούν στις Περιφέρειες, εξετάζουν τις σχετικές αιτήσεις όταν πρόκειται για θέματα τις αρμοδιότητάς τους, ή αρμοδιότητας των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα που λειτουργούν στο γεωγραφικό τους χώρο.

Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην υπηρεσία που παραβίασε την προθεσμία. Μέσα σε 1 μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης ο πολίτης πρέπει να εισπράξει το ποσό που καθόρισε η Επιτροπή.

Το ύψος της αποζημίωσης κυμαίνεται από 30 ευρώ έως 600 ευρώ, ανεξαρτήτως του δικαιώματός τους για αποζημίωση κατά τις σχετικές περί αστικής ευθύνης διατάξεις που μπορούν, να διεκδικήσουν με δικαστική διαδικασία… Να είστε υποψιασμένοι, λοιπόν την επόμενη φορά που θα ζητήσετε κάτι… Διότι υπάρχει τρόπος ακόμη και να «νικήσετε» τη γραφειοκρατία.

 

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ